Coaching

Po pomoc coacha zgłaszają się osoby pragnące rozwijania swoich kompetencji. Zadaniem coacha jest koncentracja na obecnym funkcjonowaniu klienta oraz wspieranie go w osiąganiu przez niego celów, tak więc kierunek rozwoju w tej formie pomocy biegnie od teraźniejszości ku przyszłości klienta. Coaching nie jest bezpośrednią formą pomocy, gdyż nie jest instruktażem czy poradnictwem. Podczas swojej pracy coach szczególny nacisk kładzie na nakłanianie klienta do analizy swojego działania, co ma prowadzić do tego, aby jego zachowania i decyzje były jak najbardziej dla niego skuteczne. Założeniem tej formy pomocy jest to, że klient posiada możliwości do realizacji swoich celów, a rolą coacha jest wspieranie i inspirowanie go w efektywnym ich wykorzystywaniu. Coaching może dotyczyć różnych obszarów życia człowieka tak osobistych jak zawodowych. Wyróżniamy następujące rodzaje coachingu:

− coaching życiowy (dotyczy sfery prywatnej jak zdrowie czy związki),

− coaching kariery (dotyczy powołania zawodowego i wyboru najlepszej ścieżki kariery),

− coaching przywódczy (dotyczy kadry zarządzającej w organizacjach),

− coaching biznesowy (dotyczy takich sfer jak, na przykład, wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności),

− coaching strategiczny (dotyczy budowania strategii organizacji),

− coaching umiejętności (na przykład sprzedażowych),

− coaching grupowy (praca z zespołami ludzi).

Coaching może być prowadzony indywidualnie i grupowo, a jego długość zależy od rozwijanej kompetencji i potrzeb klienta. Ma formę rozmowy, w czasie której coach zadaje pytania oraz udziela informacji zwrotnej klientowi.

Coach nie musi być z wykształcenia psychologiem, może być to doradca zawodowy, pedagog czy menedżer w organizacji. Niestety obecnie nie ma raczej możliwości uzyskania tej formy pomocy w rozwoju za darmo i wiąże się ona z stosunkowo dużymi koszami (cena w zależności od rodzaju coachingu może wahać się od 100 do 2000 złotych za sesję).