Grupy wsparcia i grupy terapeutyczne

Grupy wsparcia to forma pomocy psychologicznej, polegająca na spotkaniach osób przeżywających podobne problemy. Osoby takie zrzeszają się dobrowolnie. Celem spotkań jest wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych.

Grupy wsparcia są przeznaczone dla osób, które chciałyby podzielić się swoimi uczuciami i przeżyciami z innymi, zazwyczaj doświadczającymi tych samych problemów. Możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami.

W spotkaniach takich uczestniczy psycholog, którego zadaniem jest wspieranie uczestników grupy w zdobywaniu umiejętności radzenia sobie w nowej, stresującej i dezorganizującej ich życie sytuacji. Uczestniczenie w grupie wsparcia jest zazwyczaj poprzedzone konsultacją, na której wspólnie z klientem podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu uczęszczania do grupy. Grupy mogą mieć charakter zarówno zamknięty jak i otwarty.

Grupa wsparcia to pewnego rodzaju terapia grupowa – to spotkania podczas których przyglądamy się sobie w kontaktach z innymi, nabywamy nowe, bardziej satysfakcjonujące formy zachowań. Grupa terapeutyczna to zespół ludzi samodzielnie i wspólnie tworzących bezpieczne dla siebie środowisko w którym mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie dotyczące kontaktów z innymi ludźmi. Wymiana doświadczeń, refleksja nad własną postawą, nauka umiejętności lepszego dialogu to tylko niektóre z elementów grupy wsparcia. Jej program może zawierać również elementy pracy nad tym jak odczytywać, wyrażać i akceptować emocje, jak słuchać i jak mówić by być słuchanym.

Grupy terapeutyczne tworzy się ze względu na problem. Mogą to być grupy dla osób dorosłych poszukujących pozytywnych zmian i rozwiązań w życiu, dla osób rozwodzących się lub po rozwodach, dla osób uzależnionych od seksu, narkotyków, alkoholu czy innych używek. Grupy wsparcia mogą dotyczyć rodziców przeżywających trudności wychowawcze. Przykładem grupy tego typu jest tzw. Szkoła dla rodziców. Jest to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. W programie Szkoła dla rodziców możemy dowiedzieć się jak konstruktywnie rozwiązywać problemy i jak budować mocną i szczerą więź z dzieckiem.

Udział w grupie może stać się wyjątkowym doświadczeniem poznawczym, emocjonalnym i egzystencjalnym. Może działać aktywizująco w zakresie zmiany własnego rozwoju i podniesienia jakości i satysfakcji życiowej.