Kim jest psycholog?

Człowiek przede wszystkim

Cytując kodeks etyczny psychologa PTP „Psychologia jako profesja i jako dyscyplina naukowa należy do tych dziedzin ludzkiej aktywności, w których centrum zainteresowania i oddziaływań jest człowiek.” Jest to część wspólna dla osób trudniących się tym zawodem. Sfera zainteresowań oraz forma realizowania tych zainteresowań może być różnorodna.

Psychologia jako nauka

Psycholog to, między innymi, naukowiec, do którego zadań należy opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie zachowań ludzi. Wszystko to bazuje na faktach, zebranych, przeanalizowanych i udowodnionych drogą naukową. Psycholog naukowiec tworzy narzędzia badawcze takie jak kwestionariusze, testy czy procedury eksperymentów, przeprowadza szczegółowo zaplanowane badania oraz analizuje zebrane dane korzystając z metod statystycznych. Wszystko to w duchu empirii i przy przestrzeganiu poprawności metodologicznej. W zależności od tematu badania psychologiczne mogą przypominać te z dziedziny fizyki, cybernetyki, informatyki czy neurologii. Teorie psychologiczne oparte są więc na twardych dowodach a nie intuicji czy założeniach.

Psycholog w swojej pracy może zajmować się wieloma dziedzinami z życia człowieka, stąd też różne dziedziny psychologii jako nauki. Możemy wyróżnić takie obszary jak na przykład:

− psychologia procesów poznawczych, zajmująca się procesami spostrzegania, myślenia czy zapamiętywania,

− psychologia społeczna, zajmująca się wpływem grupy ludzi na pojedynczą osobę,

− psychologia osobowości, badająca względnie stałe właściwości psychiki ludzi oraz to czym różnimy się między sobą jako jednostki,

− psychologia międzykulturowa, zajmująca się różnicami między ludźmi w zależności od kultury z której pochodzą.

Specjalizacje psychologiczne

Żeby ukazać jak najszerszą gamę możliwości rozwoju psychologa, warto przyjrzeć się czego uczą się przyszli psychologowie na uniwersytetach. Za przykładowe uczelnie posłużą nam dwie najpopularniejsze trójmiejskie uczelnie posiadające w swojej ofercie kształcenia kierunek psychologia – Uniwersytet Gdański oraz filia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Na Uniwersytecie Gdańskim po III roku nauki przyszli psychologowie wybierają pomiędzy sześcioma ścieżkami specjalizacyjnymi:

− psychologia kliniczna,

− psychologia dzieci i młodzieży,

− psychologia organizacji i zarządzania,

− patologia społeczna i psychologia sądowo – penitencjarna,

− psychologia rodziny, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju.

W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie w ramach psychologii ogólnej można wybierać pomiędzy następującymi specjalizacjami:

− diagnoza potencjału rozwojowego dzieci i młodzieży,

− interwencja kryzysowa,

− komunikacja społeczna,

− konflikt i komunikacja w organizacji,

− konsument i marketing,

− organizacja i zarządzanie,

− podstawy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,

− psychologia kliniczna człowieka dorosłego,

− psychologia seniora,

− psychologia sportu,

− psychologia zdrowia i edukacji,

− stosowana psychologia twórczości,

− uzależnienia,

− zaawansowana psychologia społeczna.

Jak widać jest z czego wybierać.

Warto jeszcze dodać, że ukończenie ścieżki specjalizacyjnej nie czyni ze studenta psychologa o danej specjalizacji. Najczęściej, po otrzymaniu dyplomu magistra psychologii, musi on rozpocząć kolejny etap swojej edukacji, obejmujący ukończenie specjalistycznych kursów czy uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Bardzo często dopiero wtedy uzyskuje on faktyczne uprawnienia do wykonywania swojego zawodu w obrębie danej specjalizacji.

Psychologia stosowana

Psycholog nie musi być naukowcem, może on także wykorzystywać dorobek swoich kolegów w praktyce, czyli w bezpośredniej pracy z ludźmi. Do działów psychologii stosowanej należą psychologia kliniczna, psychologia wychowawcza i psychologia pracy. Psychologia kliniczna wiąże się z tym, co najczęściej przychodzi na myśl, gdy słyszymy słowo psycholog. Klinicysta, najogólniej to ujmując, zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Psychologia wychowawcza obejmuje takie tematy jak uczenie się, nauczanie i wychowanie tak dzieci jaki i osób dorosłych. Dotyczy to takich praktyk jak rozwijanie umiejętności, nabywanie zainteresowań, przekonań czy postaw. Psycholog pracy to osoba zajmująca się zarządzaniem zasobami ludzkimi, ergonomią w miejscy pracy czy doradztwem zawodowym.

To czym zajmuje się psycholog?

Wiemy już na pewno, że psycholog może być naukowcem. Co jeszcze? I znowu zacytujemy kodeks etyczny: „Celem jego (psychologa) działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich”. Oznacza to, że zawód psychologa wiąże się z praktyką na wielu polach zawodowych. Psycholog może być psychoterapeutą i prowadzić psychoterapię. Może to być osoba pracująca w dziale HR czy też konsultant firmy zewnętrznej, który pomaga zwiększyć efektywność działania danej organizacji. Może to być specjalista od strategii marketingowych czy tworzenia reklam. Jest też psycholog seksuolog, wspierający klienta w jego najintymniejszych kłopotach. Psycholog może być także nauczycielem, nie tylko akademickim, ale też nauczycielem – trenerem pomagającym rozwijać nasze umiejętności i kompetencje. Psycholog może na przykład pracować w poradni zdrowia psychicznego, w stoczni, w szpitalu, w szkole i jako biegły sądowy. Klientami psychologa mogą być osoby dorosłe, dzieci, nastolatki, pary będące w związku, rodziny, a także osoby starsze. Mogą to być osoby chore, osoby zdrowe, osoby z problemami, ale i osoby bez większych zmartwień, pragnące zwiększenia swojego potencjału i przyspieszenia rozwoju. Żeby to jeszcze bardziej skomplikować, warto dodać, że większość z tych rzeczy może robić także osoba bez wykształcenia psychologicznego.

 

Ze względu na te wszystkie zawiłości, postanowiliśmy stworzyć Drogowskaz Psychologiczny, stronę internetową dzięki której lepiej zorientujesz się w możliwościach psychologa i w jaki sposób może przydać Ci się pomoc osoby wykonującej ten zawód.